Nemajetková ujma

Nemajetková ujma – Odškodnenie za smrť blízkej osoby

 

Zomrela vám pri dopravnej nehode blízka osoba?

Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch nie je náhradou za život, ale slúži na zmiernenie následkov takejto straty.

Nemajetková ujma sa nedá merať prístrojmi, ale je nesporné, že ľuďom blízkym osobe zomrelej pri dopravnej nehode vzniká. Následky sa prejavujú hlbokým smútkom, zlosťou, šokom až závažnými psychickými poruchami.

Nárok na nemajetkovú ujmu si môžu uplatniť najmä rodinní príslušníci, ako aj partner, ktorý zdieľal spoločnú domácnosť so zosnulým, pričom dôležitý je faktický vzťah medzi oprávnenou a zosnulou osobou. 

Výška nemajetkovej ujmy nikde v zákone stanovená nie je, určuje ju sudca a závisí od konkrétneho prípadu. Na výške sa možno aj mimosúdne dohodnúť.

Náš tím špecialistov a právnikov je pripravený vám pomôcť aj v takejto ťažkej životnej situácii.

 

Spolu s nemajetkovou ujmou riešime aj tzv. pozostalostnú úrazovú rentu.

Pozostalostná úrazová renta je pravidelný peňažný dôchodok pre pozostalých ak im poškodený, ktorý zomrel v dôsledku dopravnej nehody, bol povinný poskytovať výživné. 

Peňažný dôchodok pre pozostalých sa uhrádza vo výške rozdielu medzi tým, čo poškodený pred smrťou poskytoval alebo mal poskytovať pozostalým na výživu a dávkami v podobe sirotského, vdovského alebo vdoveckého dôchodku.

 

 

Vybavíme pre vás finančnú “náplasť” za nemajetkovú ujmu.