Kto sme

Už 10 rokov sme spoločnosť zameraná na pomoc poškodeným pri získavaní čo najrýchlejšieho a spravodlivého odškodnenia.

Špecializujeme sa na vymáhanie rozličných nárokov na náhradu škody vzniknutej pri dopravnej nehode alebo pracovnom úraze.

Naším cieľom je v prvom rade dosiahnuť pre vás čo najrýchlejšie odškodnenie, a to aj súdnou cestou. Naša činnosť tak spočíva vo financovaní zastupovania poškodených pri komunikácii s poisťovňou, ako aj v súdnych sporov so škodcom alebo poisťovňou.

Spolupracujeme s odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poisťovníctva, so súdnymi znalcami z rôznych odborov, advokátskou kanceláriou a exekútormi, takže vám poskytneme komplexné odborné zabezpečenie vymoženia vášho odškodnenia a iných nárokov od prvotných administratívnych úkonov, nasledujúc právnym zastúpením v súdnom konaní a končiac prípadnou exekúciou.

Sme pripravení vám pomôcť aj formou odkúpenia vašich pohľadávok po posúdení konkrétneho prípadu.

Pozn. Naša spoločnosť neposkytuje právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov. Ak si charakter konkrétneho prípadu alebo klient vyžadujú právne služby, spolupracujeme s osobami oprávnenými takéto služby poskytovať.