Hodnota bodu

Hodnota bodu pre určenie sumy bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia v roku 2024 je 28,60 EUR.

Tento bod je dôležitý pri určení sumy náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, pri výpočte ktorých sa vychádza zo sumy jedného bodu a z bodového hodnotenia v lekárskom posudku.

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona číslo 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia sa výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia určuje sumou 2 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu podľa odseku 1, za jeden bod a výsledná suma sa zaokrúhli na najbližšie celé euro smerom nahor.

Hodnota bodu na rok 2017 vo výške 18,24 EUR.

Hodnota bodu na rok 2018 vo výške 19,08 EUR.

Hodnota bodu na rok 2019 vo výške 20,26 EUR.

Hodnota bodu na rok 2020 vo výške 21,84 EUR.

Hodnota bodu na rok 2021 vo výške 22,66 EUR.

Hodnota bodu na rok 2022 vo výške 24,22 EUR.

Hodnota bodu na rok 2023 vo výške 26,08 EUR.