Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov

 

Článok I

 

Prevádzkovateľ 1/:

LITIS odškodnenie, s.r.o.

Predmestská 1351/57
010 01 Žilina
IČO: 46 174 893
DIČ: 2023262714 (neplatca DPH)
Obchodný register Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vl. č. 54707/L

 

Prevádzkovateľ 2/:

LITIS odškodnenie, s.r.o. Consulting

Predmestská 1351/57
010 01 Žilina
IČO: 48 278 203
DIČ: 2120121960 (neplatca DPH)
Obchodný register Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vl. č. 64280/L

 

Prevádzkovateľ 3/:

LITIS odškodnenie, s.r.o. Development

Predmestská 1351/57
010 01 Žilina
IČO: 51 003 082
Obchodný register Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vl. č. 68275/L

 

Kontaktné miesto pre dotknutú osobu: LITIS odškodnenie, s.r.o., Predmestská 1351/57, 010 01 Žilina

Spoločný kontakt:           e-mail: udalost@litis.sk, tel.: +421 905 728 409

Web:  http://www.litis.sk/

 

Spoločnosť LITIS odškodnenie, s.r.o., LITIS odškodnenie, s.r.o. Consulting a  LITIS odškodnenie, s.r.o. Development sú  spoloční prevádzkovatelia v zmysle ustanovenia §33 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej spolu len „Prevádzkovatelia“ alebo „my“ ). Sme spoločnosťou, ktorá sa zameriava na pomoc poškodeným pri získavaní odškodnenia a vymáhania nárokov na náhradu škody vzniknutej pri dopravnej nehode alebo pracovnom úraze.

 

Pri poskytovaní našich služieb ako aj pri ich inovácii vždy berieme na zreteľ vaše súkromie. Uvedomujeme si svoj záväzok voči svojim užívateľom a klientom. Plne si uvedomujeme naše záväzky voči vám prameniace z požiadaviek právnych predpisov regulujúcich vaše súkromie a ochranu vašich osobných údajov. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne. Preto spolupracujeme s odborníkmi z rôznych oblastí napr. z oblasti právnej, bezpečnostnej, IT, aby sme sa ubezpečili, že žiadne rozhodnutie sa neprijme bez rešpektovania súkromia.

 

Základné pojmy:

 

1.Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe. My sme v súlade s článkom 4 bodom 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „nariadenie) a v súlade s §5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon OOU“) prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.

 

 1. Spoločnými prevádzkovateľmi sú dvaja prevádzkovatelia alebo viacerí prevádzkovatelia, ktorí si dohodou určia účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Medzi našimi spoločnosťami bola dňa 25.05.2018 uzatvorená Dohoda spoločných prevádzkovateľov v zmysle článku 26 nariadenia. V zmysle predmetnej Dohody výkon Vašich práv a povinnosť poskytovať informácie v zmysle zákona OOU má pridelený Prevádzkovateľ 1/ spoločnosť LITIS odškodnenie, s.r.o.

 

 1. Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej „Pravidlá OOU“ alebo „POOU“) upravujú právne vzťahy Prevádzkovateľov a ich pracovníkov v postavení sprostredkovateľov, Prevádzkovateľov a ich klientov pri spracovávaní ich osobných údajov podľa Zákona OOU.

 

 1. V prípade, ak ste prejavili záujem o naše služby a kontaktovali ste nás prostredníctvom formulára zverejneného na webovej stránke http://www.litis.sk/kontakt/, prípadne e-mailom alebo telefonicky, stávate sa naším klientom / potencionálnym klientom, a z toho dôvodu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v súlade s týmito pravidlami.

 

 1. Na účely definície v rámci týchto POOU dotknutými osobami (ďalej aj ako „dotknuté osoby“, „klienti“ alebo „Vy“) sú:
 • Fyzické osoby, ktoré prejavili záujem o naše služby a kontaktovali ste nás prostredníctvom webovej stránky http://www.litis.sk/kontakt/, prípadne e-mailom alebo telefonicky,
 • fyzické osoby, s ktorými máme v rámci vykonávania našej činnosti uzavretú mandátnu zmluvu,
 • požívatelia našej webovej stránky http://www.litis.sk/
 • zástupcovia klientov, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán právnickej osoby;
 • oprávnené osoby klienta v zmysle § 817 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“), dediči klienta a poškodení;,
 • pracovníci a sprostredkovatelia prevádzkovateľa, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú osobitnú zmluvu resp. poverenie

 

Všetky údaje, ktoré nám poskytnete, budú uložené v elektronickej forme na našom zabezpečenom serveri alebo v listinnej forme v uzamykateľnom boxe v sídle Predmestská 1351/57, 010 01 Žilina, vyvinieme maximálne úsilie na ochranu vašich osobných údajov.

 

Článok II.

 

Prístup k Vašim údajom budú mať nasledovné subjekty:

 

 1. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté resp. sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme Vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť resp. sprístupniť na základe všeobecne záväzných predpisov. Ide najmä o subjekty:
 • súdy SR (právnym základom je zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov),
 • orgány činné v trestnom konaní (právnym základom je zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov),
 • daňové orgány (právnym základom je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 • služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície,služba cudzineckej polície, služba finančnej polície Policajného zboru(právnym základom je zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov),
 • súdni exekútori (právnym základom je zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov),
 • advokáti (právnym základom je zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov),
 • znalci (právnym základom je zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v platnom znení)
 • sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,
 • Úrad na ochranu osobných údajov a iné štátne orgány,( Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov)
 • osoby špecializované v príslušnom odbore podľa charakteru problematiky a spôsobu riešenia situácie pre klienta (výlučne účel konzultácie)

 

 1. Na účely uvedené v týchto Pravidlách OOU môžeme poveriť spracúvaním Vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade s nariadením nie je na takéto poverenie potrebný Váš osobitný súhlas.Sprostredkovateľom je každá osoba, ktorá má s nami uzatvorenú osobitnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Našimi sprostredkovateľmi sú
 • Externý účtovník (vedenie účtovníctva, mzdy a personalistika)
 • Obchodní zástupcovia, ktorí pracujú v mene prevádzkovateľov

 

 1. Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.

 

Článok III.

 

Ako a na aký účel získavame a spracúvame Vaše osobné údaje

 

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe Vášho súhlasu prípadne bez Vášho súhlasu na základe všeobecne záväzných právnych predpisov a zákona, na plnenie zmluvy a na základe oprávnených záujmov, a to z nasledujúcich dôvodov:

 

 1. a) priamej konzultácie alebo nepriamej konzultácie (telefonicky, sms správou, elektronicky prostredníctvom e-mailu) s Vašou osobou, zhodnotenia a posúdenia nárokov a poskytnutia poradenstva a návrhov riešenia vašej škodovej udalosti v dôsledku dopravnej nehody a/alebo škodovej udalosti v Databáze poškodených,
 2. b) vyčíslenia a následného uplatnenia a vymoženia svojho odškodnenia ako poškodeného a/alebo v súvislosti s odkupovaním tohto nároku v dôsledku dopravnej nehody a/alebo škodovej udalosti v Databáze poškodených
 3. c) identifikácia klienta a overovanie tejto identifikácie,
 4. d) zdokumentovanie činnosti, na plnenie úloh a povinností prevádzkovateľov,
 5. e) priamy, nepriamy marketing alebo reklamy, ak ste s tým ako dotknutá osoba udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel,
 6. f) poskytovanie našich služieb prostredníctvom webu – prvotný kontaktný formulár na nezávislé posúdenie Vášho prípadu.
 7. g) plnenie zákonných povinností –účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností (zákon o účtovníctve, v zmysle ktorého sme povinní uchovávať určité údaje k plateným službám po dobu stanovenú v tomto zákone, daňové zákony, Zákon OOU a pod.).
 8. h) presadzovanie bezpečnosti našich služieb, prevenciu zneužitia služieb a prešetrenie porušenia našich podmienok – Záleží nám na tom, aby naše služby boli bezpečné. Za účelom presadzovania bezpečnosti našich služieb spracúvame vaše osobné údaje i v rámci prevencie spamu, phishingu, obťažovania, a pod. V rámci tohto účelu spracúvania realizujeme náš záväzok voči vám zabezpečiť ochranu nášho IT prostredia proti útokom a iným zásahom, tak aby používanie našich služieb bolo bezpečné. Dbáme na to, aby boli dodržiavané podmienky poskytovania našich služieb zo strany iných používateľov, a tak bolo zabezpečené hodnotné a bezpečné používanie služieb. Vďaka informáciám z počítačov a iných zariadení, na ktorých inštalujete a používate naše služby, v závislosti od povolení, ktoré ste udelili vieme zabezpečiť vyššiu ochranu vášho súkromia. Získané údaje používame ako pomôcku pri poskytovaní a podpore našich služieb a taktiež za účelom zvyšovania vašej bezpečnosti. Získané údaje zo zariadení nám pomáhajú overiť totožnosť používateľa, pretože sa neustále snažíme chrániť váš účet prostredníctvom tímu technikov a technológií, ako je napríklad šifrovanie komunikácie aj ďalšieho prostredníctvom protokolu HTTPS.

 

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov a oprávnenie získavať osobné údaje a iné informácie

 

 1. A) Spracúvanie osobných údajov BEZ potreby Vášho súhlasu
 • Spracúvanie na základe plnenia zákonnej povinnosti:

– spracúvame Vaše osobné údaje na základe požiadaviek, ktoré nám ukladajú právne predpisy, a to najmä zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.

 • Spracúvanie na základe plnenia zmluvya na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy:

Vaše osobné údaje spracúvame na účely Vašej zmluvy, pracujeme s nimi najmä pri rokovaní o uzavretí, zmene alebo spravovaní Vašej zmluvy. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy – ide o všetky údaje, ktoré sú uvedené na klientskej zmluve, mandátnej zmluve alebo na formulároch, formulároch analýzy potrieb, či v dotazníku a inej (nielen mandátnej) zmluve.

 

To zahrňuje predovšetkým ponuku možnosti uzavrieť, zmeniť alebo ukončiť našu službu, vykonávať prípravné a analytické práce, poskytovanie doporučení alebo pomoc pri správe zmluvy a uplatňovaní práv a povinností s ňou súvisiacich. Na základe toho sú spracovávané Vaše osobné údaje a v prípade, ak je to nutné i údaje ďalších účastníkov zmluvného vzťahu alebo inak dotknutých osôb. Bez spracovania týchto údajov nemôžeme naše služby ponúknuť ani poskytnúť.

 

Pre tento účel je poskytnutie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je však nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami vôbec uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva.

 

 • Spracúvanie na základe oprávnených záujmov:

– našimi oprávnenými záujmami je informovať Vás o novinkách týkajúcich sa správy Vašej zmluvy a ponúkať Vám vhodné služby v rámci zhodnotenia a posúdenia nárokov a poskytnutie poradenstva a návrhov riešenia vašej škodovej udalosti, spracúvať osobné údaje na účely prevenciea odhaľovania trestných činov, obhajoba právnych nárokov či zhodnotenie, udržiavanie a vylepšovanie našich služieb. Proti spracovaniu založenom na oprávnených záujmoch môžete podať námietku, ktorú preskúmame, a zhodnotíme, či dané sprostredkovanie spĺňa požiadavky predpisov.

 

Ďalšími oprávnenými záujmami sú:

– zlepšovanie súčasných a vývoj nových produktov na základe vyhodnotenia údajov a použití našich služieb,

– priamy marketing zahrňujúci LEN ponuku našich produktov alebo služieb priamo súvisiacich s už poskytnutým finančným sprostredkovaním, pokiaľ medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou bude existovať zmluvný právny alebo obdobný vzťah,

– vyhodnocovanie a zlepšovanie našej obchodnej činnosti (hodnotenie kvality služieb, využitia kapacít, distribučných kanálov, zloženia zákazníckeho portfólia, účinnosti propagácie a pod.)

– interné funkcie nevyhnutné pre našu činnosť (audit, controlling, prevádzka IT, dane, účtovníctvo, administratíva a pod.)

 

 1. B) Spracúvanie osobných údajov S Vašim súhlasom
 • spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa zdravia, biometrické údaje a genetické údaje. Súhlas sa dáva osobitným podpisom písomne event. elektronicky pri zasielaní kontaktného formulára na webovej stránke: http://www.litis.sk/kontakt/,
 • spracúvanie osobných údajov na účely prvotnej priamej konzultácie alebo nepriamej konzultácie (telefonicky, sms správou, elektronicky prostredníctvom e-mailu) s Vašou osobou, zhodnotenia a posúdenia nárokov a poskytnutia poradenstva a návrhov riešenia vašej škodovej udalosti v dôsledku dopravnej nehody a/alebo škodovej udalosti v Databáze poškodených, ak medzi nami nebude uzatvorená mandátna zmluva resp. iná zmluva o spolupráci,
 • spracúvanie osobných údajov na marketingové účely ak medzi nami ešte neexistuje právny vzťah avšak udelili ste nám a tento účel výslovný súhlas. Marketing zahŕňa najmä tieto činnosti:
 1. a) ponuku našich služieb – Ponuky Vám na základe Vášho súhlasu môžeme zasielať elektronicky, najmä formou e-mailov alebo správ zasielaných na mobilné zariadenia prostredníctvom telefónneho čísla, písomnou formou, či formou telefonického volania,
 2. b) automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku Vašim individuálnym potrebám.

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, buď elektronicky e-mailom na adrese udalost@litis.sk alebo písomne listom zaslaným na korešpondenčnú adresu LITIS odškodnenie, s.r.o., Predmestská 1351/57, 010 01 Žilina. Formulár na odvolanie súhlasu sa nachádza na našom webe http://www.litis.sk/. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním avšak po jeho odvolaní nebudú môcť prevádzkovatelia ďalej spracúvať Vaše osobné údaje a nebude tak naplnený účel, na ktorý ste pôvodne uvedený súhlas udelili.

 

Článok IV.

 

 1. Aké osobné údaje spracúvame

 

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Zhromažďujeme osobné údaje o našich klientoch, vrátane potencionálnych klientov, ktorí majú o naše služby záujem alebo ktorí nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou služieb oslovovať.

 

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné identifikačné údaje

Základné identifikačné údaje sú súčasťou každej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate. Patrí medzi ne napríklad meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, číslo preukazu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas, vrátane Vašej fotografie) štátna príslušnosť, národnosť a podpis.

 • Kontaktné údaje

Medzi kontaktné údaje patrí napríklad e-mail, telefónne číslo, kontaktná adresa.

 • Osobitnú kategóriu osobných údajov

Údaje týkajúce sa zdravia, zdravotná dokumentácia

 

 1. ROZSAH spracúvaných osobných údajov

 

 1. a) Od Dotknutej osoby sme oprávnení požadovať dobrovoľné poskytnutie osobných údajov a iných údajov na vyššie uvedené účely v rozsahu najmä:
 • Titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 • Titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, zástupcov klientov
 • kontaktného telefónneho čísla, faxového čísla a adresy elektronickej pošty,
 • dokladov a údajov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté s nami.

 

 1. b) Na základe Vášho súhlasu resp. na základe plnenia zmluvy tiež spracúvame Vaše osobné údaje z dokladov preukazujúce:
 • oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu,
 • splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie mandátnej zmluvy.

 

 1. c) údaje týkajúce sa zdravia, ktoré nám poskytnete na základe Vášho výslovného súhlasu.

 

Článok V.

 

Odkiaľ osobné údaje získavame

 

Vaše osobné údaje získavame

 • priamood vás pri uzatvorení a v priebehu trvania zmluvy a pri plnení zmluvy alebo prostredníctvom našich sprostredkovateľov, ktorými sú naši obchodní zástupcovia,
 • od iných osôb, pokiaľ na to dáte súhlas (poskytovateľov zdravotných služieb, zdravotníckych zariadení a pod.), ak je to nevyhnutné na plnenie záväzkov zo zmluvy (poškodenej osoby, orgány verejnej moci a pod.) alebo ak to vyžadujú právne predpisy alebo
 • z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo webových stránok (napr. insolvenčný register, obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností a pod.),
 • od Vašich rodinných príslušníkov, pokiaľ títo disponujú s Vaším súhlasom.

 

Článok VI.

 

Prenos údajov do tretích krajín

 

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

Článok VII.

 

Akú dobu máme uložené vaše osobné údaje

 

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu platnosti účelov na spracúvanie osobných údajov uvedených v tomto dokumente najčastejšie po dobu trvania vašej zmluvy alebo mimozmluvných záväzkov, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení platnosti týchto účelov, resp. zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu až 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi na účel archivácie.

 

Po skončení zmluvy sa osobné údaje ďalej spracúvajúvýlučne z dôvodu ochrany Prevádzkovateľa a Vašich práv a záujmov, a to na dobu nevyhnutnú k zaisteniu ich výkonu. Táto doba je primárne určená podľa premlčacích dôb stanovených zákonom (občiansky zákonník) alebo zmluvou.

 

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona 395/2002 Z. z. – Zákon o archívoch a registratúrach, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Ak ste s nami uzatvorili zmluvu a nám ste udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov iba na marketingové účely, trvá tento súhlas po dobu trvania platnosti tohto súhlasu do jeho odvolania a po dobu nasledujúcich 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi na účel archivácie.

 

Ak dôjde k ukončeniu zmluvy resp. k odvolaniu Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, pristupujeme k likvidácii vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom základe.

 

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov. V rámci našej spoločnosti máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní.

 

Článok VIII.

 

Spracúvanie vašich osobných údajov bez toho, aby ste s nami uzavreli zmluvu

 

Je možné v prípadoch , ak:ak ste s nami síce neuzavreli zmluvu, ale ste uvedený na zmluve nášho klienta alebo sa stanete vedľajším účastníkom v priebehu trvania takejto zmluvy, napríklad ako oprávnená / povinná osoba alebo poškodený. Ďalej sa môže jednať aj o osobné údaje, ktoré sú potrebné na výplatu plnenia alebo dodržiavanie našich zákonných povinností.

 

Článok IX.

 

Používanie automatizovaného spracúvania vašich osobných údajov

 

Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb používame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy, napríklad IT aplikácie, softvér, elektronické kalkulačky a pod.

Profilovanie používame za účelom vyhodnotenia Vašich konkrétnych osobných podmienok na dosiahnutie účelov špecifikovaných v článku III.

 

Článok X.

 

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH PRI SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

 

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Obsahom informácií, ktoré sú uvedené najmä v týchto pravidlách OOU, sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, právny základ spracúvania osobných údajov, kategórie dotknutých osobných údajov, oprávnené záujmy prevádzkovateľa, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informáciu o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov, pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

 

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Žiadosť môžete podať výlučne písomne na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti LITIS odškodnenie, s.r.o., Predmestská 1351/57, 010 01 Žilina  spolu s úradne overeným podpisom na predmetnej žiadosti. Vzor žiadosti sa nachádza na našej webovej stránke http://www.litis.sk/.

 

Právo na opravu

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad meno alebo adresu bydliska? Informujte nás prosím, a my osobné údaje opravíme. Žiadosť môžete podať elektronicky na našu e-mailovú adresu udalost@litis.sk alebo písomne listom zaslaným na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti LITIS odškodnenie, s.r.o., Predmestská 1351/57, 010 01 Žilina. Vzor žiadosti sa nachádza na našej webovej stránke http://www.litis.sk/. Povinnou Prílohou takejto žiadosti musí byť obojstranná kópia dokladu totožnosti.

 

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad môžeme mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje na Vašimi záujmami, si osobné údaje máme právo ponechať.Žiadosť môžete podať elektronicky na našu e-mailovú adresu udalost@litis.sk alebo písomne listom zaslaným na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti LITIS odškodnenie, s.r.o., Predmestská 1351/57, 010 01 Žilina. Vzor žiadosti sa nachádza na našej webovej stránke http://www.litis.sk/.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.Žiadosť môžete podať elektronicky na našu e-mailovú adresu udalost@litis.sk alebo písomne listom zaslaným na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti LITIS odškodnenie, s.r.o., Predmestská 1351/57, 010 01 Žilina. Vzor žiadosti sa nachádza na našej webovej stránke http://www.litis.sk/.

 

Právo na prenosnosť údajov

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu, ak je to technicky možné a ak

 • sa osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, súhlasu pri spracúvaní osobitnej kategórie osobných údajov, alebo ak sa spracúvajú osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a
 • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

V prípade, ak budete požadovať prenosnosť svojich osobných údajov, je potrebné poslať Vašu žiadosť písomne na adresu sídla našej spoločnosti: LITIS odškodnenie, s.r.o., Predmestská 1351/57, 010 01 Žilina spolu s úradne overeným podpisom na predmetnej žiadosti.

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov na marketingové účely a účely našich oprávnených záujmov

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu. Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu či spracúvaniu Vašich osobných údajov na marketingové alebo reklamné účely, ak sa takého spracúvanie vykonáva bez vášho súhlasu na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

 

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vašich osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie

 • nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom,
 • vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 • založené na výslovnom vašom súhlase so spracúvaním osobných údajov.

 

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov

Súhlas (napr. poskytnutý na marketingové účely) môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, buď e-mailom na adrese udalost@litis.sk alebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu LITIS odškodnenie, s.r.o., Predmestská 1351/57, 010 01 Žilina. Formulár na odvolanie súhlasu sa nachádza na našom webe http://www.litis.sk/. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

 

Článok XI.

 

Kde môžete uplatniť vaše práva

 

Jednotlivé práva môžete uplatniť u našej spoločnosti a to e-mailom na adresu udalost@litis.sk alebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu LITIS odškodnenie, s.r.o., Predmestská 1351/57, 010 01 Žilina.

 

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií vo výške 5,- EUR.

 

Za ako dlho môžem očakávať odpoveď

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

 

Článok XII.

 

Prehľad vybraných právnych predpisov upravujúcich problematiku osobných údajov

 

Európsky rámec:

 • Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

 

Národná legislatíva:

 • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane

 

Článok XIII.

 

Kde nás môžete kontaktovať

Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to na e-mailovej adrese udalost@litis.sk, telefonicky na čísle: +421 905 728 409 alebo písomne na adrese našej spoločnosti LITIS odškodnenie, s.r.o., Predmestská 1351/57, 010 01 Žilina.

 

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Stav ku dňu 13.10.2020