O týchto nárokoch vie menej ako 1 z 30 poškodených.

Úrazová renta je pravidelnou peňažnou dávkou, ktorá má poškodenému zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu po jeho opätovnom zaradení sa do pracovného procesu. Kompenzuje pokles či úplnú stratu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vykonávanú pred vznikom pracovného úrazu. V roku 2017 Sociálna poisťovňa priznala úrazovú rentu len v 140 prípadoch.

S úrazovou rentou súvisí aj ďalší nárok poškodených. Zákon totiž okrem základného nároku na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia, ktorá sa poskytuje na základe lekárskeho posudku, upravuje aj možnosť zvýšenia tejto náhrady v prípadoch hodných osobitného zreteľa.

Prípadom hodným osobitného zreteľa je najmä priznanie úrazovej renty, prípadne invalidného dôchodku z dôvodu poškodenia zdravia pri pracovnom úraze alebo pri dopravnej nehode.

Ak je teda priznaná úrazová renta či invalidný dôchodok, je možné žiadať aj toto mimoriadne zvýšenie, a to až o jednu polovicu na základe Dohody o vyrovnaní. Podanie a hlavne zdôvodnenie žiadosti je pre určenie výšky konečnej sumy mimoriadneho zvýšenia kľúčové, keďže sa neposkytuje automaticky v plnej výške.

 

Súvisiace príbehy:

Odškodnenie pracovného úrazu

Dohoda o vyrovnaní