V jesennom období sa vždy zostruje a zintenzívňuje boj poisťovní o nové poistky resp. o zachovanie doterajších. Je tomu tak preto, že väčšina poistných zmlúv je uzatvorená na poistné obdobie kalendárneho roka, kedy koniec poistného obdobia pripadá na 31.12., a teda výpoveď je nutné podať do 19.11. daného roka.

Povinné zmluvné poistenie (do 31.12.2001 tzv. zákonné poistenie) zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) je povinný uzatvoriť každý držiteľ resp. vlastník alebo prevádzkovateľ motorového vozidla. Táto povinnosť je daná zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Zákon teda ukladá povinnosť uzavrieť PZP, ale výber konkrétnej poisťovne už necháva na vás.

Spôsoby zániku povinného zmluvného poistenia upravuje § 9 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení, ale aj § 800 až 802 Občianskeho zákonníka. Vypovedanie poistnej zmluvy o povinnom zmluvnom poistení ako jeden z dôvodov zániku poistenia je upravené len v § 800 Občianskeho zákonníka.

Výpoveď poistnej zmluvy zo strany poistníka je najčastejší spôsob zániku povinného zmluvného poistenia. Treba mať však vždy na zreteli zákonné náležitosti výpovede, pretože ich nedodržanie vyvoláva neplatnosť výpovede.

Ako počítať 6-týždňovú výpovednú dobu?

V zmysle § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka poistenie, pri ktorom bolo dojednané bežné poistné, možno vypovedať ku koncu poistného obdobia, pričom výpovedná doba je 6 týždňová, t.j. výpoveď sa musí dať aspoň 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Poistné obdobie je časový úsek, za ktorý sa platí poistné, a je uvedené v poistnej zmluve. Nakoľko pri povinnom zmluvnom poistení je to vo väčšine prípadov jeden kalendárny rok, t.j. od 1.1. do 31.12. príslušného roka, posledným dňom na podanie výpovede je tak 19. november.

Tento rok pripadne 19. november na nedeľu, čo vždy vyvolá diskusie o tom, či výpoveď musí byť poisťovni doručená už vo štvrtok 16.11.2017 (piatok 17.11.2017 je štátny sviatok) alebo až pondelok 20.11.2017. V zmysle § 122 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Na prvý pohľad by preto bolo správne posunúť posledný deň na doručenie výpovede na pondelok 20.11.2017. Polemiku však vyvoláva fakt, že v tomto prípade počítame 6-týždňovú lehotu “dozadu”, pretože výpoveď sa musí dať “aspoň” 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Pri akceptovaní dátumu 20.11.2017 by táto požiadavka potom zachovaná nebola. Každopádne, ani v súdnej praxi, ani v akademickej obci nie je táto otázka definitívne zodpovedaná, takže odporúčam výpoveď radšej podať skôr tak, aby ju najneskôr vo štvrtok 16.11.2017 mala poisťovňa na stole.

Neprepočítavajte 6 týždňovú výpovednú dobu na dni (42 dní), je naozaj nutné počítať lehotu v týždňoch. Inak povedané, ak je tzv. výročný deň poistnej zmluvy napr. 5.11. (v roku 2017 pripadá na nedeľu), počítajte dozadu šesť týždňov až kým sa dostanete na šiestu nedeľu (24.9.). Výpoveď teda musí byť v poisťovni deň predtým, t.j. 23.9., čo ale pripadá v roku 2017 na sobotu, takže výpoveď musíte doručiť poisťovni najneskôr piatok 22.9.2017. Ak by ste tento konkrétny prípad prepočítavali na dni (6 týždňov x 7 dní), potom by ste dospeli k nesprávnemu záveru, že výpoveď stačí doručiť poisťovni až 25.9.2017 v pondelok.

Doručenie výpovede

Nezabúdajte, že šesťtýždňová výpovedná lehota stanovená Občianskym zákonníkom je tzv. lehotou hmotnoprávnou. To znamená, že v tejto lehote musí byť výpoveď poisťovateľovi doručená. Nestačí v posledný deň lehoty podať výpoveď ako poštovú zásielku na pošte, je nevyhnutné, aby výpoveď prišla do dispozičnej sféry poisťovne v stanovený deň.

V prípade, ak výpoveď podávate osobne v poisťovni, odporúčam nechať si potvrdiť prevzatie výpovede príslušným pracovníkom poisťovne. Výpoveď je možné zaslať aj faxom, v takom prípade je vhodné ponechať si výpis o odoslaní a doručení faxu, a následne výpoveď doručiť poisťovni aj poštou alebo osobne. Vypovedať povinné zmluvné poistenie možno samozrejme aj elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom.

Nezabúdajte, že uchovanie si dokladu o doručení výpovede poisťovateľovi má mimoriadny význam z hľadiska prípadného súdneho sporu, nakoľko povinnosť preukázať včasné doručenie výpovede poisťovateľovi bude na strane poistníka. Šetriť na poštovnom a poslať výpoveď obyčajnou poštou sa preto naozaj nemusí vyplatiť. Poisťovňa na zásielke vidí, že bola odoslaná „obyčajne“, a teda že vy nemáte žiaden dôkaz o doručení výpovede.

Čo musí výpoveď obsahovať?

Výpoveď musí byť písomná, inak je absolútne neplatná. Uvedené vyplýva z ustanovenia § 791 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého pre všetky právne úkony týkajúce sa poistenia je potrebná písomná forma, pokiaľ Občiansky zákonník alebo všeobecné poistné podmienky neustanovujú inak.

Obsahové náležitosti výpovede PZP nie sú nikde explicitne uvedené. Je potrebné mať však na zreteli pravidlo, že každý úkon sa posudzuje podľa svojho obsahu, a nie označenia. Zo samotného úkonu výpovede musí byť v prvom rade zrejmé, že ide o výpoveď ako jednostranný úkon poistníka, čo je splnené napr. označením dokumentu ako „Výpoveď“. Nie je podmienkou platnosti výpovede, aby ste uvádzali konkrétne paragrafy. V praxi sa vyskytli aj prípady, kedy poistník výpoveď doslova „prekombinoval“ tak, že síce ju označil ako výpoveď, ale v texte uviedol, že chce poistku ukončiť dohodou, a navyše ešte uviedol aj paragraf, ktorý sa týkal tretieho spôsobu ukončenia poistenia. Takýto úkon potom nie je zrozumiteľný a Občiansky zákonník ho sankcionuje neplatnosťou.

Z výpovede má byť zrejmé, ktorej poistnej zmluvy sa týka. Vo výpovedi preto uveďte číslo poistnej zmluvy, ktorá má ku koncu poistného obdobia z vašej vôle zaniknúť. V prípade flotilových zmlúv odporúčam označiť vo výpovedi aj konkrétne evidenčné čísla vozidiel, pokiaľ nevypovedávate celú flotilovú poistku. Ak v danej poisťovni nemáte žiadne iné platné poistenia, len jedno PZP, potom by v zásade nebolo nutné číslo poistky uvádzať, pretože je jasné, že sa bude týkať len tejto zmluvy a žiadnej inej. Z praxe však neodporúčam „hnať to do extrému“, vyhnete sa tak zbytočným ťahaniciam s pracovníkmi poisťovne.

Výpoveď samozrejme musí byť datovaná a musí ju podpísať poistník, ako osoba, ktorá poistnú zmluvu uzatvorila. Nie je vylúčené, aby výpoveď podpísala aj iná osoba v mene poistníka, pokiaľ bola na daný úkon písomne splnomocnená. V takom prípade odporúčam splnomocnenie pripojiť k výpovedi.

Záver

Výpoveď je jednostranný právny úkon, a teda nevyžaduje sa súhlas poisťovateľa s výpoveďou. Na platnosť výpovede postačuje, aby bola doručená poisťovateľovi písomne a včas. Výpoveď nemusíte odôvodniť.

Zo skúseností odporúčam nenechávať si podanie výpovede na poslednú chvíľu. V záujme predídenia prípadných komplikácií a sporov je vhodné zaslať výpoveď doporučenou poštou na doručenku, v ktorej aj uvediete označenie „Výpoveď PZP č. …“. Zásielku zašlite na adresu sídla poisťovne podľa obchodného registra.

Ak ste všetko dodržali, PZP zanikne uplynutím posledného dňa poistného obdobia. Samozrejme, že aj do zániku PZP má poisťovňa právo na poistné a vy ste stále poistení. Nezabúdajte ale potom, že od 1.1. musíte mať v platnosti nové PZP.

JUDr. Alžbeta Boriková, advokátka