SÚHLAS so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa zdravia

SÚHLAS so spracúvaním osobných údajov

Odoslaním svojich osobných údajov týkajúcich sa zdravia prostredníctvom tohto elektronického kontaktného formulára udeľujete Prevádzkovateľovi 1/, Prevádzkovateľovi 2/, Prevádzkovateľovi 3/ nižšie špecifikovaní ako spoloční prevádzkovatelia podľa §33 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej spolu len „Prevádzkovatelia“) svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov týkajúcich sa zdravia za účelom priamej konzultácie alebo nepriamej konzultácie (telefonicky, sms správou, elektronicky prostredníctvom e-mailu) s Vašou osobou, zhodnotenia a posúdenia nárokov a poskytnutia poradenstva a návrhov riešenia vašej škodovej udalosti v dôsledku dopravnej nehody a/alebo škodovej udalosti v Databáze poškodených a to po dobu do odvolania tohto súhlasu, najneskôr však do 10 rokov za účelom archivácie podľa osobitného zákona.

Súhlas sa vzťahuje aj na zaslané zdravotné dokumenty a iné písomnosti, v ktorých sa nachádzajú údaje týkajúce sa zdravia. O osobných údajoch týkajúcich sa zdravia inej osoby, ktoré ako poškodený poskytujete Prevádzkovateľom, týmto vyhlasujete, že sú potrebné na chránenie Vašich práv resp. odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednosti tejto inej osoby v súvislosti s dopravnou nehodou a/alebo škodovou udalosťou, tieto osoby Vám vopred dali výslovný súhlas s poskytnutím ich osobných údajov týkajúcich sa ich zdravia Prevádzkovateľom a títo sú oprávnení ich spracúvať po dobu do odvolania tohto súhlasu,  inak na dobu do 10 rokov pre účel povinnej archivácie podľa osobitného zákona. Zároveň potvrdzujete, že ste tieto osoby poučili, že súhlas môžu kedykoľvek odvolať prostredníctvom formulára zverejneného na webe Prevádzkovateľa 1/ http://www.litis.sk/ a poučenie o ich právach sa nachádza na webe Prevádzkovateľa 1/ http://www.litis.sk/ v dokumente Pravidlá ochrany osobných údajov.

Odoslaním tohto kontaktného formulára zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s Pravidlami ochrany osobných údajov, čím si Prevádzkovatelia splnili svoju povinnosť vyplývajúcu z §19 a §20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zároveň potvrdzujete, že ste boli  Prevádzkovateľmi poučený, že svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa zdravia môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom formulára zverejneného na webe Prevádzkovateľa 1/ http://www.litis.sk/. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Odoslaním tohto kontaktného formulára  zároveň potvrdzujete, že máte viac ako 16 rokov.

Zároveň súhlasíte, aby Vaše poskytnuté osobné údaje týkajúce sa zdravia môžu byť Prevádzkovateľmi zaslané tretím stranám, a to advokátovi, súdnym znalcom alebo osobám špecializovanými v príslušnom odbore, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou, výlučne na konzultáciu, riadne posúdenie a prípadné vyčíslenie nárokov z Vašej škodovej udalosti.

Odoslaním svojich osobných údajov týkajúcich sa zdravia prostredníctvom tohto kontaktného dotazníka vyhlasujete, že všetky údaje uvedené v tomto dotazníku sú aktuálne, úplné a pravdivé, osobné údaje ste poskytli dobrovoľne a bez nátlaku. Zároveň ste si vedomý svojej trestnoprávnej a občianskoprávnej zodpovednosti v prípade úmyselne poskytnutých nepravdivých údajov o okolnostiach, ktoré majú podstatný vplyv pri posúdení otázok oprávnenosti nároku na náhradu škody/poistného plnenia. Týmto vyhlasujete, že si je vedomý skutočnosti, že Prevádzkovatelia na základe doručeného dotazníka príp. ďalších dokumentov vyjadria v stanovenej lehote svoj subjektívny názor na otázku oprávnenosti resp. neoprávnenosti oznámeného nároku na náhradu škody/poistné plnenie, ktorý nemá žiadny vplyv na objektívnu existenciu resp. neexistenciu predmetného nároku. Prípadné nesprávne posúdenie oprávnenosti resp. neoprávnenosti oznámeného nároku nezakladá Vaše subjektívne právo resp. subjektívne právo iných osôb na náhradu škody voči prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ 1/:

LITIS odškodnenie, s.r.o.

Predmestská 1351/57
010 01 Žilina
IČO: 46 174 893
DIČ: 2023262714 (neplatca DPH)
Obchodný register Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vl. č. 54707/L

Prevádzkovateľ 2/:

LITIS odškodnenie, s.r.o. Consulting

Predmestská 1351/57
010 01 Žilina
IČO: 48 278 203
DIČ: 2120121960 (neplatca DPH)
Obchodný register Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vl. č. 64280/L

Prevádzkovateľ 3/:

LITIS odškodnenie, s.r.o. Development

Predmestská 1351/57
010 01 Žilina
IČO: 51 003 082
Obchodný register Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vl. č. 68275/L