Vážne trvalé následky po dopravných nehodách sú v prípadoch hodných osobitného zreteľa dôvodom pre uzatvorenie dohody o vyrovnaní. Dohodou o vyrovnaní možno vo výnimočných prípadoch navýšiť priznanú náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia až  o 50 %.

Prípadom hodným osobitného zreteľa je najmä priznanie invalidného dôchodku z dôvodu poškodenia zdravia pri dopravnej nehode, ale aj pri pracovnom úraze. Nejde však o jediný dôvod hodný osobitného zreteľa, a tiež ani o jediné kritérium pre zdôvodnenie návrhu na uzatvorenie dohody o vyrovnaní, ktorý spravidla podáva poškodený. Práve podanie a zdôvodnenie návrhu je kľúčové aj pre stanovenie výšky konečného percenta navýšenia priznanej náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Maximálne navýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sme získali aj pre pani Emíliu, ktorá tak získala aspoň čiastočne „náplasť“ na závažnú ujmu, ktorú pri dopravnej nehode v lete 2015 utrpela.

 

Súvisiace príbehy:

Zrazený chodec

Dopravná nehoda v zahraničí